Tỉ số lượng giác (phần 2)

Ví dụ 1. Tính số đo góc $\theta$ trong các hình sau:

Gợi ý
Xét góc $\theta$ thì cạnh đối là $4$, cạnh kề là $7$ nên:

  • $\tan \theta  = \dfrac{4}{7}$
  • $\theta = 29.4^\circ$.
b. Xét góc $\theta$ có cạnh kề bằng $2.67$ và cạnh huyền $5.92$ nên:

  • $\cos \theta = \dfrac{2.67}{5.92}$
  • $\cos \theta = 63.2^\circ$

Bài tập

  1. Tìm góc $\theta$ trong các hình sau:

Gợi ý

2. Tìm độ dài và các góc chưa biết trong hình.

Gợi ý

3. Tìm các yếu tố chưa biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *