Lớp 6

CHUYÊN ĐỀ 1. TẬP HỢP VÀ CỦNG CỐ VỀ SỐ TỰ NHIÊN.

 • Tập hợp
 • Tập hợp số tự nhiên
 • Các phép toán trên tập số tự nhiên [Phần 1]
 • Biểu diễn thập phân của số tự nhiên
 • Lũy thừa của số tự nhiên và một số bài tính tổng


CHUYÊN ĐỀ 2. PHÉP CHIA HẾT – CHIA CÓ DƯ.

 • Phép chia hết – Phép chia có dư
 • Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
 • Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 4 và 25
 • Số nguyên tố và hợp số
 • Ước chung – Ước chung lớn nhất
 • Bội chung – Bội chung nhỏ nhất
 • Tìm chữ số tận cùng của một số


CHUYÊN ĐỀ 4. DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT.


CHUYÊN ĐỀ 8. BẤT ĐẲNG THỨC.


CHUYÊN ĐỀ 9. PHÂN SỐ.

 • Phân số và các phép toán với phân số
 • So sánh hai phân số
 • Dãy phân số có quy luật đặc biệt


CHUYÊN ĐỀ 10. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN


CHUYÊN ĐỀ 11. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG.


CHUYÊN ĐỀ 12. ĐOẠN THẲNG.


CHUYÊN ĐỀ 13. GÓC.