Lớp 7

Số hữu tỷ – Số vô tỷ

 • Lũy thừa của số nguyên
 • Các phép toán trên tập số hữu tỷ
 • Lũy thừa của một số hữu tỷ
 • Phân số đặc biệt
 • Dãy tỷ số bằng nhau và áp dụng
 • Số vô tỷ

Tỷ lệ thuận – Tỷ lệ nghịch

 • Tỷ lệ thuận
 • Tỷ lệ nghịch
 • Hàm số

Đơn thức – Đa thức

 • Đơn thức, đa thức và các khái niệm cơ bản
 • Phép cộng trừ đa thức
 • Phép nhân đa thức
 • Nghiệm của một đa thức

Song song và vuông góc

 • Hai đường thẳng song song
 • Hai đường thẳng vuông góc

Tam giác bằng nhau

 • Các trường hợp bằng nhau của tam giác
 • Tam giác cân, tam giác đều
 • Các bài toán so sánh góc, độ dài

Các đường đồng quy của tam giác

 • Ba đường trung tuyến
 • Ba đường phân giác
 • Ba đường cao
 • Ba đường trung trực

Ước chung – Bội chung

 • Ước chung – Ước chung lớn nhất
 • Bội chung – Bội chung nhỏ nhất
 • Số nguyên tố – Hợp số

Suy luận logic

 • Mệnh đề – Suy luận logic
 • Tập hợp, các bài toán trên tập hợp
 • Phương pháp chứng minh phản chứng
 • Nguyên lý Đirichlet