SỐ HỌC

Phép chia hết và phép chia có dư

Phép chia hết và phép chia có dư

Ước chung lớn nhất – Thuật toán Oclide

Bội chung nhỏ nhất

Số nguyên tố – Sự phân tích thành thừa số nguyên tố

Lũy thừa của số nguyên

Đồng dư – Hệ thặng dư

Đồng dư

Phương trình đồng dư tuyến tính bậc nhất

Định lý thặng dư trung hoa

Định lý Fermat

Định lý Euler

Định lý Wilson

Cấp bậc – Căn nguyên thủy

Phương trình nghiệm nguyên

Phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Phương trình Pytagor

Phương trình bậc cao

Phương trình Pell

Thặng dư bình phương

Hàm số học

Dãy số nguyên

Một số định lý quan trọng khác