Hình học

HÌNH HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tam giác

 • Song song và vuông góc
 • Tổng 3 góc trong một tam giác
 • Tam giác bằng nhau
 • Đường trung bình của tam giác [Phần 1]
 • Các đường đồng quy trong tam giác
 • Bất đẳng thức trong tam giác
 • Định lý Pitago [Phần 1]
 • Định lý Thales
 • Tam giác đồng dạng
 • Hệ thức lượng trong tam giác vuông [Phần 1]
 • Tỉ số lượng giác của góc nhọn [Phần 1]

Tứ giác

Đường tròn

HÌNH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Vectơ và hệ thức lượng trong tam giác

Một số định lý và tính chất quan trọng

Góc định hướng

Phương tích và trục đẳng phương

 • Phương tích của một điểm đối với đường tròn [Phần 1]
 • Trục đẳng phương – Tâm đẳng phương [Phần 1]

Đẳng giác – Liên hợp [Phần 1]

Tỉ số kép và hàng điểm điều hòa

 • Tỉ số kép và phép chiếu bảo toàn tỉ số kép [Phần 1]
 • Hàng điểm điều hòa
 • Tứ giác điều hòa

Cực và đối cực

Phép biến hình

 • Phép tịnh tiến
 • Phép đối xứng trục
 • Phép quay và đối xứng tâm
 • Phép vị tự [Phần 1] [Phần 2]
 • Phép vị tự quay
 • Phép vị tự đối xứng
 • Phép nghịch đảo
 • Phép nghịch đảo đối xứng

Phương pháp tọa độ

 • Tọa độ vectơ
 • Phương trình đường thẳng
 • Khoảng cách và góc
 • Phương trình đường tròn
 • Đường elip
 • Đường parabol
 • Đường hyperbol
 • Biểu thức tọa độ của phép biến hình [Phần 1]

Một số chuyên đề khác