Lớp 9

Căn bậc hai

Hàm số

Phương trình vô tỷ

Hệ phương trình

Định lý Viete và áp dụng

Bất đẳng thức và cực trị

Một số vấn đề của đa thức

 • Phép chia đa thức, phép chia hết [Phần 1]
 • Nghiệm của đa thức – Định lý Bezout [Phần 1] [Phần 2]
 • Nhị thức, tam thức bậc hai
 • Định lý Viete cho đa thức bậc ba

Phép chia hết – Phép chia có dư

Đồng dư  – Phương trình đồng dư

Phương trình nghiệm nguyên

Số nguyên tố – Hợp số

 • Số nguyên tố – Sự phân tích ra thừ số nguyên tố [Phần 1]
 • Một số bài toán về số nguyên tố

Lũy thừa của một số nguyên

Hàm phần nguyên

 • Định nghĩa và một số tính chất cơ bản
 • Bài tập về phần nguyên

Định lý Euler – Wilson

 • Hệ thặng dư đầy đủ
 • Định lý Fermat
 • Định lý Euler
 • Định Wilson

Hình học cơ bản

Chuyên đề quan trọng

Một số định lý và tính chất quan trọng

Phương pháp chứng minh trong tổ hợp

Một số khái niệm đếm cơ bản

Đề thi học sinh giỏi

Ôn thi vào 10