Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

  •  $\sin \alpha = \dfrac{đối}{huyền}=\dfrac{đ}{h}$
  • $\cos \alpha = \dfrac{kề}{huyền}=\dfrac{k}{h}$
  • $\tan \alpha = \dfrac{đối}{kề} = \dfrac{đ}{k}$
  • $\cot \alpha = \dfrac{kề}{đối} = \dfrac{k}{đ}$
 Tính chất

  • $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
  • $\tan \alpha .\cot \alpha = 1$.
  • $0 < \sin \alpha < 1, 0 < \cos \alpha < 1$.

Ví dụ 1. Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $AB = 3, AC = 4$. Tính $\sin \angle B, \cos B, \tan \angle B$.

Gợi ý

Tam giác $ABC$ vuông tại $A$ nên $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, suy ra $BC = 5$.

Khi đó $\sin \angle B = \dfrac{d}{h} = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{4}{5}$.

$\cos \angle B = \dfrac{k}{h} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{3}{5}$.

$\tan \angle B = \dfrac{đ}{k} = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{4}{3}$

Ví dụ 2. Tính $x$ trong các hình sau:

Gợi ý
 $\sin 61^\circ = \dfrac{x}{9.6}$

$x = \sin 61^\circ . 9.6$

$x \approx  8.4$

$\cot 41^\circ = \dfrac{x}{7.8}$

$x = \cot 41^\circ .7.8$

$x \approx 8.97$

Bài tập

1.Tìm $x$ lấy hai chữ số thập phân trong các hình sau:

2. Tìm độ dài các cạnh chưa biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *