Lớp 10

ĐẠI SỐ

Mệnh đề – Tập hợp – Ánh xạ

Hàm số

Bất đẳng thức

 • Bất đẳng thức AM – GM
 • Bất đẳng thức Cauchy Swazch
 • Bất đẳng thức Schur
 • Phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 • Cực trị và cực trị có điều kiện

Đa thức

 • Các tính chất cơ bản của đa thức
 • Phép nhân và phép chia đa thức
 • Đa thức và nghiệm của đa thức [Bài 1]
 • Định lý Viete và áp dụng
 • Đa thức nội suy
 • Đa thức bất khả quy [Phần 1]
 • Một số tính chất số học của đa thức
 • Phương trình hàm đa thức
 • Đa thức và tính chất giải tích
 • Dãy đa thức

Phương trình hàm

 • Phương trình hàm cơ bản
 • Phương pháp thế
 • Phương pháp sử dụng ánh xạ
 • Phương trình hàm Cauchy
 • Phương trình hàm trên tập rời rạc
 • Phương trình hàm trên tập hữu tỉ

Dãy số – Cấp số

 • Dãy số, các tính chất cơ bản của dãy số
 • Cấp số cộng và cấp số nhân
 • Công thức số hạng tổng quát của dãy tuyến tính

HÌNH HỌC

Vectơ

 • Các phép toán vectơ
 • Công thức điểm chia và áp dụng [Video]
 • Phép chiếu và phép quay vectơ [Video]
 • Tâm tỉ cự và áp dụng [Video] [Jacobi – Video]
 • Tích vô hướng và áp dụng

Hệ thức lượng trong tam giác

 • Định lý Cosin và định lý Sin trong tam giác
 • Chứng minh các đẳng thức
 • Nhận diện tam giác

Hệ thức lượng trong đường tròn

Lượng giác

 • Công thức cơ bản
 • Một số dạng tính tổng
 • Phương trình bậc ba và áp dụng

Tỉ số kép – Hàng điểm điều hòa

 • Tỉ số kép – Phép chiếu xuyên tâm [Phần 1]
 • Hàng điểm điều hòa – Chùm điều hòa
 • Tứ giác điều hòa

SỐ HỌC

 • Phép chia hết – Phép chia có dư
 • Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất
 • Đồng dư – Hệ thặng dư
 • Phương trình nghiệm nguyên
 • Cấp của số nguyên, căn nguyên thủy
 • Một số hàm số học

TỔ HỢP

Phương pháp chứng minh

Tổ hợp đếm

ĐỀ THI

Đề thi học sinh giỏi khối 10