Ba đường thẳng đồng quy.

Bài toán. (PoP 1.11) Cho tam giác $ABC$ nhọn. Đường tròn đường kính $AB$ cắt đường cao $CD$ tại hai điểm $M$ và $N$, $M$ nằm ngoài tam giác; đường tròn đường kính $AC$ cắt đường cao $BE$ tại hai điểm $P$ và $Q$, $Q$ nằm ngoài tam giác.

 1. Chứng minh 4 điểm $M, N, P, Q$ cùng thuộc một đường tròn.
 2. Chứng minh $MP, NQ$ và $BC$ đồng quy.
Gợi ý

1.

 • Gọi $H$ là trực tâm tam giác $ABC$ và $AF$ là đường cao thì $HM.HN = HA.HF = HP.HQ$, suy ra $M, N, P, Q$ cùng thuộc đường tròn.

2.

 • Ta có $AN^2 = AH.AF = AE.AC = AQ^2$, tương tự $AM = AP$. Suy ra $A$ là tâm của $(MNPQ)$.
 • Gọi $V$ là giao điểm của $MP$ và $QN$.
 • Ta có $\angle PFN = \angle PFA +\angle AFN = \angle AQP + \angle AMN = 180^o – \angle BAC – \angle PAN$.
 • Mặt khác $\angle PVN = 180^o – \angle VMQ – \angle VQM = 180^o – \angle PMN – \angle PQN – \angle HMQ – \angle HQM = 180^o – \angle PAN – \angle BAC$.
 • Do đó $\angle PVN = \angle PFN$, suy ra $FVNP$ nội tiếp.
 • Khi đó $\angle VFN = \angle VPN = \angle MQN = \dfrac{1}{2} \angle MAN = \angle MAB = 90^o – \angle AMN = 90^o – \angle APN = 90^o – \angle AFN = \angle NFC$.
 • Do đó $F, K, C$ thẳng hàng.

One thought on “Ba đường thẳng đồng quy.

 1. Pingback: Phương tích trục đẳng phương | GeoSiRo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *