Hình vuông

Đề bài. Cho hai hình vuông cạnh nhau $ABCD$ và $DEFG$ (điểm $E$ thuộc cạnh $CD$). Đường thẳng $GE$ cắt $BC$ tại $H$. Kẻ $CM$ song song với $HG$ ($M$ thuộc $FG$). Chứng minh rằng (a) $AH = HM$, (b) $\angle AHM = 90^\circ$.

Source: gogeometry.com

Gợi ý.

One thought on “Hình vuông

  1. Pingback: Hình vuông | GeoSiRo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *